Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky autorizovaného servisního střediska DUPLOMATIC AUTOMATION („VOP“)

Autorizované servisní středisko s působností pro Českou republiku a Slovensko je zřízeno u fy CIESSETRADE s.r.o. (IČ: 61683523, DIČ: CZ61683523), Řevnice, jakožto výhradního zástupce, zprostředkovatele dovozu a dovozce výrobků fy Duplomatic Automation S.r.l. se sídlem v Legnanu (IT).

Od 1.1.2016 byla zřízena samostatná pobočka Autorizovaného servisního střediska u fy KOVOTRON s.r.o. (IČ: 26114356, DIČ: CZ26114356), Písek, která na základě autorizace fy CIESSETRADE s.r.o. je oprávněna provádět pozáruční opravy na vlastní účet a pod vlastní gescí.

Autorizované servisní středisko u fy CIESSETRADE s.r.o. se zaměřuje zejm. na zákroky v rámci garancie, vyřizování reklamací nových nástrojových hlav, zajišťování dodávek nových nástrojových hlav jako náhrada za již instalované a opotřebené hlavy, dodávky originálních náhradních dílů, koordinaci zákroků prováděných servisními pracovníky výrobce, popř. servisních organizací ve smluvním teritoriu.

Činnost autorizovaných servisních středisek na nástrojové hlavy Duplomatic se řídí VOP. Podkladem pro zahájení servisní činnosti je písemná objednávka zadavatele, jejíž vystavení je zároveň odsouhlasením VOP v aktuálním znění.

Opravy prováděné v servisním středisku

Převzetí zakázek k opravě v sídle servisního střediska lze uskutečnit výhradně po přijetí písemné objednávky a předchozí dohodě o termínu a způsobu dopravy.

Zásilky musí být řádně zabaleny, popř. ukotveny na paletě, která bude použita pro zpětný transport. U hmotnějších zásilek je třeba využít dopravy s hydraulickou plošinou pro jejich složení.

Adresa pro doručení zásilek určených k pozáruční opravě: KOVOTRON s.r.o., Sedláčkova 472/6, CZ–397 01  Písek, E: servis@kovotron.cz.

Adresa pro doručení zásilek pro garanční opravy bude upřesněna případ od případu v návaznosti na typ závady, typ hlavy a pracoviště, které bude určeno výrobcem.

Po provedení diagnostiky a demontáže zařízení bude zadavateli předložen rozpočet opravy. Na základě jeho odsouhlasení budou zajištěny potřebné náhradní díly a započata oprava. V případě, že se zadavatel rozhodne v opravě nepokračovat, bude zařízení vráceno po zaplacení dosud vzniklých nákladů nutných pro vypracování rozpočtu.

Skutečná cena opravy se může od rozpočtu lišit, neboť při zpětné montáži a spasování jednotlivých komponentů může vzniknout potřeba vyměnit další díly, popř. dojde k nárůstu pracovních hodin. Pokud by skutečná cena opravy měla rozpočet převýšit o více než 20 %, bude zadavatel dopředu informován a vyžádáno jeho stanovisko.

Fakturace provedené opravy v sobě zahrnuje pracovní hodiny (40 € bez DPH za hod. a 1 pracovníka), cenu použitých náhradních dílů a ostatní režii spojenou s výkonem zakázky. Úhrada v € nebo v Kč dle kurzu ČNB v momentě fakturace.

V případě, že pro provedení opravy bude nutno zaslat zařízení k výrobci do Itálie, bude fakturace pracovních hodin provedena dle tarifů výrobce a zároveň budou doúčtovány skutečné náklady s dopravou tam i zpět. Případné zaslání k opravě do Itálie bude se zadavatelem předem dohodnuto.

Dodávka opraveného zařízení bude uvolněna po úhradě faktury za skutečnou výši nákladů spojených s opravou.

Původní vymontované díly budou zadavateli vráceny s opraveným zařízením.

Opravy prováděné v sídle uživatele

Servis v sídle uživatele bude realizován po úhradě paušální sazby za výjezd, popř. dopředu známých dalších nákladů a náhradních dílů.

Sazba za výjezd platná pro celé území České republiky činí 270 € za 1 pracovníka resp. 375 € za 2 pracovníky. Pro území Slovenska sazba činí 540 € za 1 pracovníka resp. 750 € za 2 pracovníky. Ceny se rozumějí bez DPH.

Ostatní náklady a pracovní hodiny budou účtovány dle skutečnosti vkonečné faktuře (40 € bez DPH za 1 hod. a 1 pracovníka).

Dodávky náhradních dílů

U objednávek nad 200 € (ca. 5000 Kč) je doprava zdarma. U objednávek do 40 € (ca. 1000 Kč) účtujeme spolu s dopravným i manipulaci a balné.

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na dodávky zařízení z výrobního programu společnosti Duplomatic Automation, S.r.l., Legnano (IT), tj. nástrojové hlavy pro CNC soustruhy, soustružnická centra popř. multifunkční stroje vč. příslušenství jako jsou pohony nástrojů, nástrojové disky a držáky nástrojů.

Dodavatel zaručuje vysokou kvalitu provedení doloženou protokolem o výstupní přejímce, parametry uvedené v platné verzi technických podmínek pro daný typ a rozsah dodávky odpovídající příslušné kupní smlouvě. Za předpokladu, že je výrobek používán v souladu s účelem, pro který byl zkonstruován a vyroben, při respektování zásad a omezení provozu uvedených v manuálu, jakož i obecných zásad použití platných pro daný typ výrobku je záruční lhůta platná po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu, ne déle než 15 měsíců od data fakturace dodávky odběrateli.

U dodávek samostatných náhradních dílů popř. servisních prací prováděných pracovníky výrobce nebo autorizovaného servisního střediska platí záruční lhůta 6 měsíců od data fakturace. Výjimku tvoří elektronické součásti jako jsou řídící jednotky, snímače polohy, atp., kde záruka platí za předpokladu jejich montáže pracovníky autorizovaného servisního střediska, popř. servisními pracovníky, kteří prokazatelně splňují příslušnou odbornou kvalifikaci. Rovněž u ostatních náhradních dílů montovaných uživatelem nebo jím pověřenými pracovníky jsou ze záruky vyloučena poškození způsobená neodbornou montáží.

Záruční lhůta se vztahuje na bezplatnou opravu či náhradní dodávku za vadné díly, a to za předpokladu, že zařízení, nebo jeho vadná část, bude dodáno na náklady uživatele dodavateli nebo do sídla příslušného servisního střediska v daném teritoriu s tím, že konečné uznání reklamace je vyhrazeno až po posouzení vady samotným výrobcem. Náklady se zpětným odesláním zařízení jsou rovněž k tíži uživatele.

Záruka nekryje náklady spojené s opravou zařízení v sídle uživatele. V případě takového požadavku budou náklady spojené s vysláním techniků (kilometrovné, diety, ubytování, čas strávený na cestě) účtovány dle sazebníku servisního střediska, které bude interpelováno. V případě neoprávněné reklamace budou doúčtovány rovněž pracovní hodiny.

Záruka nekryje normální opotřebení součástek dané jejich fyzickými vlastnostmi, jako např. řemeny, kartáčky, průchodky chlazení, atp., jakož i nadměrné opotřebení součástek z titulu používání zařízení více než 16 hodin denně, a u systémů pro pohon nástrojů, pokud čas jejich nasazení přesáhne 50 % celkového času funkce nástrojové hlavy. V případě uvažovaného nasazení zařízení na provozní časy přesahující výše uvedené limity je třeba případ od případu sjednat rozšíření záruky s výrobcem.

Záruka nekryje chyby způsobené nesprávným použitím stroje, které mohou způsobit škody na zařízení ze strany uživatele, chyby vyplývající z neautorizovaných úprav, jakož i neodborné či neautorizované opravy provedené uživatelem.

Záruka nekryje jakékoliv škody na osobách a věcech, totéž platí i pro ušlý zisk.